Ίδρυση

Ιστορικό

Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε με το ΠΔ 200/03-09-1999 (Α’ 179), ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών και η λειτουργία του ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2000 – 2001.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 90/2013 (Α’ 130), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 127/2013 (Α’ 190), το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και το Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, συγχωνεύτηκαν σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.

β) Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Το Τμήμα που προέκυψε από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του. Δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε. και της κατεύθυνσης Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Τ.Ε., καθώς η κάθε εισαγωγική κατεύθυνση ακολουθεί διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών.

Με τις διατάξεις των άρθρων 16 – 22 του Ν. 4610/2019 (Α’ 70), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας), με έδρα την Κοζάνη, καταργήθηκε από τις 07-05-2019 ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Με την υπ’ αριθμ. 5245/29-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΡ5Ο469Β7Κ-ΠΔΥ) Πρυτανική Πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εκδόθηκε έπειτα από την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αριθμ. 85/23-05-2019 συνεδρίαση (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4610/2019), οι φοιτητές της Κατεύθυνσης Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ εντάχθηκαν στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Αποστολή του Τμήματος είναι:

  • H παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης προς τους φοιτητές του στο επιστημονικό πεδίο του Μηχανικού Περιβάλλοντος και της Αντιρρύπανσης.
  • Η συμβολή στην ουσιαστική παιδεία των φοιτητών μας και της νέας γενιάς, με την ανάπτυξη ισχυρού γνωστικού επιπέδου και ευαισθησίας για ολοκληρωμένη, φιλική προς το περιβάλλον, πράσινη, αειφόρο ανάπτυξη, με παράλληλη προετοιμασία τους για τον ρόλο, τον οποίο ως Μηχανικοί θα κληθούν να υπηρετήσουν προς την κοινωνία, την χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Η διενέργεια υψηλής στάθμης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος, είτε αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής.
  • Η προώθηση της καινοτομίας.
  • Η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας.

Το Τμήμα λαμβάνοντας υπ’ όψη το διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι, την όλο και επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή σε τοπικό και διεθνές περιβάλλον, τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, τις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις και την διεθνή εκπαιδευτική εμπειρία θέτει τους ακολούθους στόχους για την εκπαίδευση των φοιτητών:

  • Την υψηλού επιπέδου σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση, δίδοντας έμφαση στις βασικές γνώσεις της επιστήμης του Μηχανικού Περιβάλλοντος και προσφέροντας παράλληλα την ικανότητα προσαρμογής και αφομοίωσης της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας.
  • Την ανάπτυξη των ικανοτήτων ανάλυσης και σύνθεσης, οι οποίες επιτρέπουν την δημιουργική αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων της πρόληψης και απορρύπανσης του περιβάλλοντος με όρους αειφορίας.
  • Την προώθηση της καινοτομίας στην σχεδίαση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Την προώθηση και υποστήριξη της ανάληψης πρωτοβουλιών αλλά και της ικανότητας των φοιτητών μας να συμμετέχουν και να εργάζονται σε ομάδες εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.
  • Την συστηματική εργαστηριακή εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση των φοιτητών για να συνδέσουν, επαρκώς, την θεωρητική κατάρτιση με τις εφαρμογές και να γνωρίσουν το περιβάλλον, στο οποίο θα κινηθούν επαγγελματικά.