Αναστολή σπουδών

Σύμφωνα με τον Ν.4777, άρθρ.34, παρ.4 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/17-2-2021, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία της κοσμητείας τις σπουδές τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4)εξάμηνα. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Πλήρως συμπληρωμένη σχετική αίτηση (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή, αποστολή ηλεκτρονικά στο mail: sec.eng@uowm.gr).
  2. Κατάθεση της ακαδημαϊκής ταυτότητας στη γραμματεία της σχολής (η ταχ. διεύθυνση αναγράφεται στην αίτηση)

Απαραίτητα η ηλεκτρονική αλληλογραφία να γίνεται με τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή (όχι από gmail)