Ανταποδοτικές υποτροφίες

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ.Α’ 195/6-9-2011), τα Ιδρύματα μπορούν να παρέχουν ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, με υποχρέωση εκ μέρους των φοιτητών να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα ώρες μηνιαίως σε υπηρεσίες του Ιδρύματος (π.χ. εργαστήρια, βιβλιοθήκες κ.α.).