Απόφοιτοι

Η Δομή Αποφοίτων αποτελεί μια νέα μορφή δικτύωσης και μέντορινγκ που επιτρέπει στους αποφοίτους του ΠΔΜ να καθοδηγήσουν τους φοιτητές απαντώντας σε θέματα σχετικά με τις διαδρομές σταδιοδρομίας τους, τις βιομηχανίες και τις μεταπτυχιακές σπουδές. Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να προσφέρουν μια θετική ανάδραση στο ίδιο το ΠΔΜ, προτείνοντας αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών, δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας του και δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Ως μέλος, θα έχεις επίσης το πλεονέκτημα της περιήγησης στο δίκτυο αποφοίτων και της σύνδεσής σου με άλλους συμβούλους αποφοίτων.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές και τους απόφοιτους του Π.Δ.Μ. συνεχή πληροφόρηση και υποστήριξη σε θέματα σπουδών και ένταξης στην αγορά εργασίας. Αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ της Πανεπιστημιακής κοινότητας,  των φορέων απασχόλησης  και του επιχειρηματικού κόσμου.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής των Πανεπιστημίων. Στο β’ κύκλο σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων καθορίζεται από τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό κάθε προγράμματος, στον οποίο αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και πληροφορίες για το αντίστοιχο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ασχολείται η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.). Αυτά καθορίζονται με αποφάσεις της κεντρικής Κυβέρνησης της χώρας (Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις) οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.).