Πρακτική άσκηση

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως μέρος του διδακτικού έργου και ως τούτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών.

Οι φοιτητές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση, ώστε να καταστούν πτυχιούχοι.

Σκοπός πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση είναι ελεγχόμενη από το τμήμα και αποσκοπεί:

α) Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.

β) Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τους χώρους εφαρμογής.

γ) Στην επαφή των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.

Εργασιακοί χώροι

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Τ.Ε.Ι., σε θέσεις του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56) και σε θέσεις του ιδιωτικού τομέα, που δημιουργούνται με πρωτοβουλία είτε ιδιωτικών φορέων είτε της πολιτείας.

Οργάνωση και εποπτεία πρακτικής άσκησης

Στο τμήμα έχει συγκροτηθεί επιτροπή πρακτικής άσκησης, η οποία έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την πρακτική άσκηση. Η επιτροπή μεριμνά κυρίως:

α) Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης και γνωστοποίηση θέσεων πρακτικής άσκησης που τυχόν υπάρχουν.

β) Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.

Η εποπτεία της διεξαγόμενης πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του τμήματος ανατίθεται σε μέλη του Ε.Π. τα οποία επισκέπτονται τους χώρους άσκησης, ενημερώνονται για το αντικείμενο απασχόλησής τους και συνεργάζονται στην επίλυση των προβλημάτων τους, τόσο με τους ίδιους τους ασκούμενους, όσο και με τον υπεύθυνο του φορέα απασχόλησης. Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, στο οποίο αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας.

Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Στους φοιτητές των ΤΕΙ σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α’/8-5-84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Με την κοινή απόφαση Ε5/1303/3-3-86, καθιερώνεται και παρέχεται, πέρα από την προαναφερόμενη περίθαλψη, ασφάλιση των σπουδαστών κατά το χρόνο που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, κατά κινδύνου ατυχήματος (επαγγελματικός κίνδυνος). Η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον ασκούμενο σπουδαστή. Τέλος με την ίδια απόφαση, ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις αποζημίωσης, σε περίπτωση ατυχήματος.

Η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης επικυρώνεται με:

α) Την υποβολή του βιβλίου άσκησης κατάλληλα συμπληρωμένου και θεωρημένου

β) Την υποβολή κάθε άλλου στοιχείου που ήθελε ζητηθεί από το τμήμα σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης του ασκούμενου κατά την πρακτική άσκηση

γ) Την αποδοχή των δικαιολογητικών πρακτικής άσκησης από τον προϊστάμενο του τμήματος

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση για τους Σπουδαστές κατεύθυνσης Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ: Οι σπουδαστές Μηχανικοί Αντιρρύπανσης ΤΕ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να βρίσκονται στο 8ο και πλέον εξάμηνο των σπουδών τους, να έχουν επιτυχώς βαθμολογηθεί σε 27 μαθήματα από το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους, εκ των οποίων τα 9  να είναι ειδικότητας. Παρακάτω δίνονται όλα τα μαθήματα ειδικότητας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙ
2ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
3ΚΑΥΣΙΜΑ-ΚΑΥΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΥΠΩΝ
4ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
5ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ & ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-Ε
6ΘΟΡΥΒΟΣ & ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-Θ
7ΠΡΟΧ ΣΥΧΡ ΤΕΧΝ. ΥΓΡ. ΑΠΟΒΛ.
8ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
9ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ
10ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
11ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΩΝ
12ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
13ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
15ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ
16ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓ.& ΒΙΟΚΑΥΣ.
17ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
18ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
19ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
20ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
21ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ CO2
24ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘ.ΔΙΑΧΕΙΡ.ΣΤΕΡΕΩΝ

Πληροφορίες για την Π.Α. των Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ θα βρείτε στο παρακάτω link: