Πτυχιακή εργασία

Πτυχιακή εργασία

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική. Για να είναι δυνατόν να γίνει ανάθεση πτυχιακής εργασίας είναι ανάγκη ο φοιτητής να βρίσκεται στο 7ο ή 8ο εξάμηνο σπουδών και να χρωστάει το πολύ 8 μαθήματα.

Παρακάτω αναλύεται η διαδικασία για την ανάθεση, παρουσίαση και παράδοση των πτυχιακών εργασιών:

Ανάθεση πτυχιακής εργασίας

Ο/Η σπουδαστής/σπουδάστρια έρχεται σε επαφή με το/τη διδάσκοντα/ουσα για την ανάθεση πτυχιακής εργασίας. Ο διδάσκων (επιβλέπων καθηγητής/επιβλέπουσα καθηγήτρια) ορίζει το θέμα και τα άλλα δυο μέλη της τριμελούς επιτροπής, και δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στους σπουδαστές. Συχνά, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος θέματα για πτυχιακές εργασίες, καθώς και ο υπεύθυνος καθηγητής.

Ο σπουδαστής συμπληρώνει το ΕΝΤΥΠΟ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ-ΠΕ και το στέλνει στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (tean@uowm.gr).

Πριν την παρουσίαση

1. Με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή/επιβλέπουσας καθηγήτριας, ο/η σπουδαστής/ σπουδάστρια ολοκληρώνει την εργασία, στην οποία θα περιλαμβάνονται:

α) Περίληψη στα ελληνικά και τα αγγλικά.

β) 4 – 5 λέξεις κλειδιά.

2. Αποστολή της εργασίας σας σε μορφή Word στον κ. Βασίλειο Ευαγγελόπουλο (email: vevagelopoulos@uowm.gr) για έλεγχο της λογοκλοπής στην ειδική εφαρμογή Turnitin. Από την εφαρμογή εκδίδεται αναφορά (report) η οποία θα αποστέλλεται στον/στην υπεύθυνο καθηγητή/υπεύθυνη καθηγήτρια. Η εργασία θα είναι σε ενιαίο αρχείο.

3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συνημμένη BΕΒΑΙΩΣΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΠΕ, η οποία θα αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (tean@uowm.gr). Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/καθηγήτρια υπογράφει τη βεβαίωση αφού πρώτα πάρει το report της εφαρμογής Turnitin.

Μετά την παρουσίαση

1. Μετά την παρουσίαση, οι σπουδαστές συμπληρώνουν και υπογράφουν τα παρακάτω έντυπα και τα αποστέλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (tean@uowm.gr) για ανάρτηση στο αποθετήριο του Πανεπιστημίου:

α) ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

β) Πλήρως συμπληρωμένη το ENTYPO-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΕ.

γ) Την εργασία σε μορφή Word και pdf. Αν υπάρχουν σχέδια θα πρέπει να σκαναριστούν σε μορφή pdf.

Όλα τα παραπάνω έντυπα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα.

Η Βιβλιοθήκη θα ενημερώνει τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για την ορθή κατάθεση των παραπάνω, αλλά και για επιστροφή των βιβλίων που τυχόν χρωστάει ο σπουδαστής. Μετά θα εκδίδονται το Πτυχίο και οι σχετικές Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά.